Statut


Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowana Pozytywka" w Warszawie


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


1. Przedszkole "Zaczarowana Pozytywka" zwane dalej "przedszkolem" jest przedszkolem niepublicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Pozytywki 18.
3. Organem założycielskim jest osoba fizyczna Elżbieta Bochan.
4. Organem spełniającym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Dyrektor.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
"Zaczarowana Pozytywka"
Przedszkole Niepubliczne
Elżbieta Bochan
02-881 Warszawa ul. Pozytywki 18


§ 2


Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami)
2. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526)
3. Statutu Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowana Pozytywka"


§ 3


1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy.
2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7 do 18 30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
3. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz 24 grudnia.
4. Czas pracy może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.


§ 4


1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych (czesnego) za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne. Dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez osoby prywatne, firmy oraz inne źródła.
2. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
3. Przedszkole zapewnia 4 posiłki przygotowywane we własnej kuchni w ramach czesnego.
4. W jednym z miesięcy wakacyjnych (lipiec lub sierpień) jeśli dziecko nie chodzi do przedszkola 14 dni roboczych (liczonej ciągłej nieobecności lub dłużej) to czesne wynosi 70%. W pozostałych przypadkach czesne będzie liczone jak w pozostałych miesiącach.
5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca.
6. Przy zapisaniu dziecka do przedszkola obowiązuje wpisowe, które nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.


§ 5


1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej Dz. U. Nr 89 z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
2. Dzieci mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach w ramach opłaty stałej: j. angielski, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia plastyczne, zajęcia z florystyki, zajęcia w "Klubie Małego Europejczyka", zajęcia "Mały Odkrywca", zajęcia teatralne oraz liczne atrakcje ustalone według harmonogramu: koncerty muzyczne, teatr, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości okolicznościowe.
3. Przedszkole w ramach zajęć dodatkowo płatnych przez rodziców zapewnia: naukę tenisa ziemnego, naukę gry na fortepianie, taniec, balet, sztuki walki, szachy, warsztaty plastyczne, zajęcia z logopedą w zależności od potrzeb.
4. Czas trwania zajęć w przedszkolu dostosowany jest do możliwości rozwojowych dziecka.
5. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalone są przez Dyrektora.
6. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 6


1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
c) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
d) spieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
f) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,
g) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
h) wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne,
i) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
j) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
k) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
l) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
m) kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania,
n) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.


§ 7


1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego pt.: "Nasze przedszkole"- program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci - red. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska.
3. Szczegółowe zadania i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy wychowawczo - dydaktycznej w poszczególnych grupach przedszkolnych.


§ 8


1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.,
d) współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog dziecięcy, lekarz pediatra) zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc rodzicom.


§ 9


1. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela prowadzącego oraz pomocy nauczyciela
2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 10


1. Organami przedszkola są:
- Właściciel przedszkola
- Dyrektor
- Rada Pedagogiczna


§ 11


1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

2. Zadania Dyrektora są następujące:
a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
d) współpraca z rodzicami,
e) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola w porozumieniu z właścicielem,
f) podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
g) zapewnia pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i p.poż,
h) przydzielanie nagród lub kar porządkowych pracownikom,
i) zawieranie z rodzicami umów o świadczeniu usług pedagogiczno -dydaktyczno -wychowawczych,
j) zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy ustalonych w odrębnych przepisach,
k) prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności przedszkola.


§ 12


1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem
3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych spotkaniach zgodnie z harmonogramem
4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 liczby jej członków
5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§ 13


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców
3. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami proponowanymi prze nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzieciom pobyt na powietrzu (w miarę sprzyjających warunków pogodowych)
4. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć17
5. Liczba miejsc w przedszkolu 90
6. W przedszkolu łącznie może być 6 grup wiekowych
7. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
     a) salę zajęć dla poszczególnych grup z wyposażeniem przystosowanym do wieku dziecka,
     b) dwie łazienki dla dzieci i jedna dla personelu,
     c) trzy szatnie dla dzieci i jedna dla personelu,
     d) dużą jadalnię , salę gimnastyczną,
     e) kuchnię według wymogów sanepidu,
     f) gabinet logopedy,
     g) gabinet Dyrektora,
     h) kuchnię dla personelu,
     i) salę do odpoczynku nauczycieli i pracowników pomocniczych oraz administracyjnych,
     j) dwa ogrody przedszkolne wyposażone w sprzęt i urządzenia terenowe dostosowane do potrzeb dzieci,
     k) kort tenisowy.

8. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
     a) zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki,
     b) o przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad:
          - pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające,
          - rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.

9. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola o ile są wolne miejsca
10. Podstawą przyjęcia dziecka jest
- zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie,
- wpłata wpisowego ustalona przez organ założycielski,
- podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych.ROZDZIAŁ V

Wychowanie przedszkolne

§ 14


1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Przedszkole gwarantuje dziecku wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
     - właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
     - szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
     - życzliwego traktowania,
     - ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
     - poszanowania własności,
     - opieki ,ochrony,
     - partnerskiej rozmowy na każdy temat,
     - akceptacji jego osoby,
     - aktywności twórczej i eksperymentowania,
     - samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywaniu wyborów,
     - wsparcia i pomocy w sytuacjach gdzie pojawią się problemy,
     - akceptacji siebie i innych,
     - szacunku wobec siebie i innych.

3. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przedszkola w przypadku gdy:
a) narusza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej,
b) rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w ciągu 7 dni od momentu upomnienia przez Dyrektora placówki (skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców od uiszczenia należnej opłaty),
c) rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka umożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej,
d) brak współpracy z rodzicami.

4. Rozwiązanie umowy przez przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej kolejności:
- poinformowanie pisemne rodziców o zaistniałej sytuacji,
- spotkanie z rodzicami (w zależności od potrzeb) w obecności psychologa, nauczyciela,
- w wypadku braku porozumienia przekazanie przez Dyrektora Przedszkola pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.ROZDZIAŁ VI

§ 15


1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) respektowanie uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,
c) przyprowadzenie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie). Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej, także rodzicowi.,
d) terminowe uiszczenie czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu (niedotrzymywanie terminu skutkować będzie obciążeniem dodatkową opłatą w wysokości 5zł za każdy dzień zwłoki,
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
f) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia dziecka po przebytej chorobie,
g) w przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia, opatrzenie go) ani podawać żadnych leków. Wyjątek stanowią leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora Przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku ( potwierdzone przez lekarza) Po otrzymaniu zgody leki mogą być podane dziecku.
h) ocena stanu zdrowia dziecka, ponieważ do przedszkola uczęszczać mogą tylko dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola takich objawów jak : uporczywy kaszel, katar, biegunka, wymioty, podwyższona temperatura będą wzywani rodzice w celu zabrania dziecka do domu.


§ 16


1. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z pomieszczeniami przedszkola i z terenem zabaw,
b) zapoznania się ze statutem placówki, z programem oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczej w danej grupie,
c) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
d) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
e) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
f) udziału w otwartych uroczystościach przedszkola.


§ 17


1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacji pracy przedszkola i prowadzonego nadzoru pedagogicznego, organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływanie wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwojuv 3. Zasady sprzyjające budowaniu atmosfery pracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami:
- rozmowy dotyczące zachowań dziecka jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy gdy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi,
- ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi nie dopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (podnoszenie głosu) w obecności dzieci,
- uwagi, skargi dotyczące pracy nauczycieli, personelu pomocniczego lub funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać u Dyrektora osobiście w godzinach podanych na tablicy informacyjnej.


§ 18


Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
- zebrania grupowe,
- konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami, Dyrektorem,
- zajęcia otwarte,
- formy zaproponowane przez rodziców,
- tablica informacyjna,
- korespondencje drogą mailową: info@zaczarowana-pozytywka.pl
- strona internetowa : http://www.zaczarowana-pozytywka.pl,
- udział rodziców oraz innych członków najbliższej rodziny w uroczystościach przedszkolnych.ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 19


1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności,
b) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
c) wspieranie rozwoju psycho-fizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
e) prowadzenie diagnozy przedszkolnej w grupie dzieci 5- letnich i 6- letnich,
f) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
g) odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
h) współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną,
i) planowanie własnego rozwoju zawodowego,
j) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
k) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
l) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
m) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w obszarze wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
n) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o) udział w pracach Rady Pedagogiczny, realizacja jej postanowień i uchwał,
p) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
q) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.


§ 20


Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci
b) ustalania form pomocy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych ich dzieci
c) włączenia ich w działalność przedszkola


§ 21


Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
- w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Przedszkola.


ROZDZIAŁ XVIII

Postanowienia końcowe.

§ 22


Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.


§ 23


Dla zapewniania znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola: http://www.zaczarowana-pozytywka.pl i udostępnienie statutu przez Dyrektora Przedszkola


§ 24


Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.


§ 25


Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.