UMOWA


o sprawowanie opieki w Przedszkolu Niepublicznym


w roku szkolnym 20.../20...

Zawarta w Warszawie, w dniu ................................................. pomiędzy Elżbietą Bochan właścicielką Przedszkola "Zaczarowana Pozytywka" w Warszawie przy ulicy Pozytywki 18

a

Panią/ Panem: ................................................................... zamieszkałą/łym ..............................................................
Legitymującym się dowodem osobistym seria numer ..........................................................................................................
telefon:......................................... /tata/ ................................................ /mama/ ............................................ dom/
Adres email: ......................................................................
Rodzicami (prawnymi opiekunami), zwanymi dalej Rodzicami, o następującej treści:

Przedszkole zobowiązuje się do sprawowania opieki w przedszkolu nad dzieckiem:
.................................................................................................
urodzonym ..............................................................
pesel dziecka ............................................................
zamieszkałą/zamieszkałym ...........................................................
od dnia: ................................... do: na czas nieokreślony


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie opieki, wychowania i nauczania dziecka w placówce przedszkolnej.
2. Przedszkole zobowiązuje się realizować opiekę, wychowanie i nauczane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla przedszkoli niepublicznych oraz Statutem Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowana Pozytywka"
3. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN oraz podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Warszawie.


§ 2
Organizacja

1. Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 18.30, również w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
2. Zapewnienie opieki nad dzieckiem po godz.18.30 wymaga wcześniejszego ustalenia z wychowawcą. Również opłata z tego tytułu (25 zł/godz.) dokonywana jest bezpośrednio do wychowawcy.


§ 3
Obowiązki Przedszkola

Przedszkole zobowiązuje się do:
1. Realizacji celów i zadań wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Zatrudniania kadry nauczycielskiej zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowanych stanowisk w przedszkolu.
3. W ramach czesnego zapewniamy dzieciom:
a) Realizację programu dydaktyczno - wychowawczego obejmującego obszary: edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, moralno - społecznej, artystycznej, zdrowotnej, ruchowej , profilaktyki logopedycznej.
b) Uczestnictwo w zajęciach: jęz. angielskiego, rytmiki, warsztatach plastycznych, zajęciach z florystyki, warsztatach ceramicznych, zajęciach w klubie sportowym, Klubie Małego Europejczyka, Małego Odkrywcy.
c) Udział w: koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach okolicznościowych na terenie przedszkola.
4. Prowadzenia zajęć dodatkowych, płatnych przez Rodziców: taniec, balet, nauka gry na pianinie, tenis ziemny, basen, sztuki walki, szachy, zajęcia z logopedą.
5. Wyżywienie, tj. cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, dwa podwieczorki, przygotowywane w naszej kuchni.
6. Nieograniczony dostęp do wody źródlanej.
7. Ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Opiekę specjalistów: lekarza pediatry, psychologa.
9. Zobowiązuję się do wyposażenia w artykuły sanitarne, plastyczne, zabawki i pomoce dydaktyczne.


§ 4
Obowiązki Rodziców

Rodzice zobowiązują się do:
1. Przyprowadzania zdrowego dziecka nie później niż do 8.45
2. Osobistego odbioru dziecka lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną, nie później niż do 18.30.
3. Współdziałania z Przedszkolem w zakresie wychowawczym i edukacyjnym
4. Regularnego wnoszenia opłaty za Przedszkole, o której mowa w § 5 umowy i zajęcia dodatkowe.
5. Przestrzegania obowiązującego w Przedszkolu Statutu i stosowania się do ogłaszanych przez Dyrektora komunikatów znajdujących się na tablicy informacyjnej.
6. Wyposażenia dziecka w wyprawkę przedszkolną.


§ 5
Płatności

1. Rodzice zobowiązują się do:
a) uiszczenia czesnego w wysokości .................... PLN począwszy od dnia...................... miesiąc z góry, w terminie do 5 - go dnia każdego miesiąca w kasie przedszkola lub na konto bankowe.
Reiffensen Bank Polska S.A.
nr konta: 13 1750 0009 0000 0000 0654 2123
2. Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty
3. Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola wpłacają bezzwrotnie wpisowe w chwili spisania umowy w wysokości 800.00PLN (osiemset złotych) - opłata jednorazowa, celem rezerwacji miejsca w Przedszkolu z przeznaczeniem na fundusz rozwoju placówki.


§ 6
Opłata wakacyjna

1. Czesne za jeden z miesięcy wakacyjnych (lipiec lub sierpień), jeżeli dziecko nie chodzi do przedszkola 14 dni roboczych (liczonych ciągłej nieobecności lub dłużej) wynosi 70% opłaty stałej tzw. czesnego. W pozostałych przypadkach czesne będzie liczone jak w § 5.


§ 7
Skreślenie z listy

1. Przedszkole może przed terminem rozwiązać umowę ( bez trybu miesięcznego wypowiedzenia) w przypadku:
a) zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia Dziecka ( gdy Dziecko jest ciężko chore) lub gdy jego pobyt w placówce zagraża bezpieczeństwu innych dzieci przebywających w Przedszkolu;
b) powtarzającego się opóźniania przez Rodziców z wpłatą czesnego i opłatą za zajęcia dodatkowe


§ 8
Zmiana wysokości czesnego

1. Właściciel Przedszkola zastrzega sobie możliwość podniesienia wysokości czesnego w ciągu roku szkolnego (powiadamiając o tym Rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem) w przypadku wzrostu kosztów postępującej inflacji, wzrostu podatków o wynagrodzenie opłat ZUS, wzrostu kosztów eksploatacyjnych oraz innych kosztów niezależnych od stron.


§ 9
Okres obowiązywania umowy

1. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego płatnego okresu wypowiedzenia (wysokość jednomiesięcznej stawki czesnego).
2. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca.
W przypadku rezygnacji w okresie wakacji nie ma zastosowanie § 6 pkt 1


§ 10
Postanowienia końcowe

1. Rodzice oświadczają, że zapoznali się ze Regulaminem Przedszkola i zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.................................... ...................................
Podpis Dyrektora Przedszkola Podpis Rodzica